Yom Kippur

15sepAll DayYom Kippur(All Day: wednesday)